ASSVET estā pensat, com a consultori veterinari, oferir-vos un servei bāsic inicial que, en cas necessari, serā ampliat amb el servei que oferim a VETERCONCA.